Integrative Levels Classification project scheme how it works León Manifesto references

ILC edition 2
Expanded class ii

    broader class

          ii /iji/      single rocks; stones  [petrology; petrography; lithology]  ≈ DDC 552
          ii95 /ijiɲɔlpɔ/  [ia]                undergoing rock process
          ii98 /ijiɲɔrkɔ/  [iias]                 grain size
          ii99 /ijiɲɔɲɔ/  [iiat]                 texture
          iias /ijiɛsa/                grain size; particle size
          iiasb /ijiɛsaba/                     large boulders
          iiasc /ijiɛsaʃa/                     boulders
          iiasd /ijiɛsada/                     cobbles
          iiasf /ijiɛsafa/                     coarse gravel
          iiasg /ijiɛsaga/                     medium gravel
          iiasi /ijiɛsi/                     fine gravel
          iiasɭ /ijiɛsala/                     coarse sand
          iiasm /ijiɛsama/                     medium sand
          iiasn /ijiɛsana/                     fine sand
          iiasr /ijiɛsara/                     coarse silt
          iiass /ijiɛsasa/                     medium silt
          iiast /ijiɛsata/                     fine silt
          iiasy /ijiɛsaɟa/                     clay
          iiat /ijiɛta/                textures; microstructures
          iiatc /ijiɛtaʃa/                     crystalline texture
          iiatca /ijiɛtaʃɛ/                          phaneritic texture
          iiatcf /ijiɛtaʃafa/                          foliated texture
          iiatcp /ijiɛtaʃapa/                          porphyritic texture
          iiatf /ijiɛtafa/                     fragmental texture
          iiatfc /ijiɛtafaʃa/                          clastic texture
          iiatfi /ijiɛtafi/                          bioclastic texture
          iiatfp /ijiɛtafapa/                          pyroclastic texture
          iiatn /ijiɛtana/                     aphanitic texture
          iiatv /ijiɛtava/                     glassy texture
          iii /ijiji/           igneous rocks; magmatic rocks; eructive rocks  ↞ iak magmatism
          iiiafWq /ijijiɛfawawca/                     alkali-silica content
          iiiaf /ijijiɛfa/                     felsic
          iiiai /ijijiɛi/                     intermediate
          iiiam /ijijiɛma/                     mafic
          iiiao /ijijiɛo/                     ultramafic
          iiiaq /ijijiɛca/                     alkalic
          iiibWj /ijijibawawʒa/                intrusive rocks; plutonic rocks
          iiib /ijijiba/                quartzolites
          iiibzg /ijijibazaga/                quartz-rich granitoids
          iiic /ijijiʃa/                granites  
          iiich /ijijiʃaɣa/                     H-type granites; hybrid granites
          iiici /ijijiʃi/                     I-type granites; igneous protoliths
          iiicm /ijijiʃama/                     M-type granites; mantle derived granites
          iiicn /ijijiʃana/                     A-type granites; anorogenic granites
          iiics /ijijiʃasa/                     S-type granites; sedimentary protoliths
          iiiczd /ijijiʃazada/                granodiorites
          iiid /ijijida/                diorites
          iiie /ijijie/                syenites
          iiif /ijijifa/                monzonites
          iiig /ijijiga/                gabbros
          iiih /ijijiɣa/                anorthosites
          iiihzs /ijijiɣazasa/                foidolites
          iiii /ijijii/                peridotites
          iiiid /ijijiida/                     dunites
          iiiif /ijijiifa/                     wehrlites
          iiiih /ijijiiɣa/                     harzburgites
          iiiiɭ /ijijiila/                     lherzolites
          iiikWɭ /ijijikawawla/                hypabyssal rocks; subvolcanic rocks
          iiik /ijijika/                diabases; dolerites; microgabbros
          iiimWy /ijijimawawɟa/                effusive rocks; volcanic rocks
          iiim /ijijima/                rhyolites
          iiin /ijijina/                trachytes
          iiio /ijijio/                dacites
          iiiq /ijijica/                andesites
          iiir /ijijira/                basaltic andesites
          iiis /ijijisa/                basalts
          iiise /ijijise/                     tholeiitic basalts
          iiisem /ijijisema/                          mid-ocean ridge basalts; MORBs
          iiish /ijijisaɣa/                     high-alumina basalts
          iiisk /ijijisaka/                     alkali basalts
          iiisn /ijijisana/                     boninites
          iiit /ijijita/                komatiites
          iiiu /ijijiu/                pumices; pumicites
          iiiv /ijijiva/                scorias
          iik /ijika/           pyroclastic rocks; pyroclastics
          iikb /ijikaba/                agglomerates; pyroclastic breccias
          iikf /ijikafa/                lapilli tuffs; lapillistones
          iiki /ijiki/                coarse ash tuffs
          iikn /ijikana/                fine ash tuffs
          iim /ijima/           metamorphic rocks  ↞ iam metamorphism
          iimg /ijimaga/                gneisses
          iimɭ /ijimala/                slates
          iimm /ijimama/                marbles
          iimp /ijimapa/                amphibolites
          iimr /ijimara/                granulites
          iims /ijimasa/                green schists
          iimt /ijimata/                blue schists
          iimu /ijimu/                quartzites  ↞ ibstb quartz
          iimy /ijimaɟa/                zeolites
          iis /ijisa/           sedimentary rocks  ↞ ian sedimentation
          iisbWc /ijisabawawʃa/                rudites
          iisbWm /ijisabawawma/                clastic rocks
          iisb /ijisaba/                breccias
          iisc /ijisaʃa/                conglomerates
          iisd /ijisada/                sandstones; arenites  
          iisdar /ijisadɛra/                          arenites
          iisdaw /ijisadɛwa/                          wackes
          iisdb /ijisadaba/                     quartz sandstones
          iisdf /ijisadafa/                     feldspathic sandstones
          iisdɭ /ijisadala/                     lithic sandstones
          iish /ijisaɣa/                mudrocks; lutites; shales
          iishi /ijisaɣi/                     siltstones
          iishm /ijisaɣama/                     mudstones
          iishy /ijisaɣaɟa/                     claystones
          iisɭWn /ijisalawawna/                carbonate rocks  ↞ ibm carbonate minerals
          iisɭWs /ijisalawawsa/                biochemical sedimentary rocks
          iisɭ /ijisala/                limestones  
          iisɭb /ijisalaba/                     boundstones
          iisɭf /ijisalafa/                     framestones
          iisɭi /ijisali/                     binstones
          iisɭk /ijisalaka/                     bafflestones
          iisɭm /ijisalama/                     rudstones
          iisɭo /ijisalo/                     floatstones
          iisɭq /ijisalaca/                     grainstones
          iisɭt /ijisalata/                     packstones
          iisɭw /ijisalawa/                     wackestones
          iisɭy /ijisalaɟa/                     carbonate mudstones
          iism /ijisama/                dolostones; dolomite rocks
          iiso /ijiso/                coal
          iisoe /ijisoe/                     peat
          iisog /ijisoga/                     lignite
          iisok /ijisoka/                     sub-bituminous coal
          iisom /ijisoma/                     bituminous coal
          iisos /ijisosa/                     steam coal
          iisot /ijisota/                     anthracite
          iisr /ijisara/                chert
          iistWv /ijisatawawva/                chemical sedimentary rocks
          iist /ijisata/                oolitic limestones
          iisv /ijisava/                evaporite rocks
 
Connected classes:
 
  ⌕        ii98  [iias]                 grain size
  ⌕        ii99  [iiat]                 texture
  ⌕        imb           plutons  ↞ iii 
  ⌕        imy           flysches  ↞ iis 
  ⌕        vahf                lithic technology; Stone Age  ↞ ii vdb 
  ⌕        vdb           stone mining  ↞ ii 
  ⌕        vdɭ           coal mining  ↞ iiso 
  ⌕        vrc           ceramics and glass crafts  ↞ iis vahc 
  ⌕        waff                bricks  ↞ iis 
  ⌕        wafg                concrete  ↞ iis 

specificity 
current: 99 

   
   

 

Move to another main class:
      a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y

or


or insert a term  and do a new


Facets key
0 as for perspective +
1 at time      +
2 in place      +
3 by agent      +
4 despite disorder  +
5 with transformation+
6 having property  +
7 with part     +
8 as form      +
9 of kind      +

 


ILC edition 2. Expanded class ii / — ISKO Italia <http://www.iskoi.org/ilc/2/no.php?no=ii> : 2019.09.18 - 2019.10.22 -